Home » H.A.C.K เจาะระบบ ไขรหัสมรณะ 1 (H.A.C.K, #1). by Enigma
H.A.C.K เจาะระบบ ไขรหัสมรณะ 1 (H.A.C.K, #1). Enigma

H.A.C.K เจาะระบบ ไขรหัสมรณะ 1 (H.A.C.K, #1).

Enigma

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

คุณเคยมองเพือนจอมขีเกียจของคุณใหลึกลงไปกวาทีเหนไหม... เพือนทีดูเกียจคราน ทาทางไมเอาไหน ดูชางไมมีอะไรนาสนใจเลยแมแตนอย จนกลายเปนบุคคลทีโลกลืม... เหมือนเดกชาย พันธรัตนแตหลังจากไดรับรูเรืองรายผานหนังสือเลมนีแลว คุณ...(เอะ... ? หรือวาไมใช) จะตองกลับไปคMoreคุณเคยมองเพื่อนจอมขี้เกียจของคุณให้ลึกลงไปกว่าที่เห็นไหม... เพื่อนที่ดูเกียจคร้าน ท่าทางไม่เอาไหน ดูช่างไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแม้แต่น้อย จนกลายเป็นบุคคลที่โลกลืม... เหมือนเด็กชาย พันธรัตน์แต่หลังจากได้รับรู้เรื่องรายผ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณ...(เอ๊ะ... ? หรือว่าไม่ใช่) จะต้องกลับไปค้นหาตัวตนที่ถูกซุกซ่อนไว้ภายใต้หน้ากากอันเฉือยชา... อีกครั้ง !!!